Gallery China

GALLERY Saigon Tattoo Expo 2018 Saigon Tattoo Expo 2020 Saigon Tattoo Expo 2022

Gallery English

GALLERY Saigon Tattoo Expo 2018 Saigon Tattoo Expo 2020 Saigon Tattoo Expo 2022

Gallery Vietnam

GALLERY Saigon Tattoo Expo 2018 Saigon Tattoo Expo 2020 Saigon Tattoo Expo 2022

Event China

比赛项目 第一天 1. 最佳腿/手袖(黑&灰) 类型:全手臂或全脚纹身黑白色,不限主题 尺寸:最少3/4手或3/4脚 2. 最佳大块(黑&灰) 类型:全胸,全背或全身黑白色,不限主题。 尺寸:全胸/全背,全身 3. 最佳装饰 类型:图案-花纹(最佳图腾:花边挂饰、毛利、曼陀罗、几何、点刺。。。) 尺寸:最少25cm以上 4. 今日最佳 不限尺寸和主题包括黑白与彩色 各作品需当天从10:00到18:00实现 第二天 1. 最佳腿/手袖(彩色) 类型:全手臂或全脚纹身彩色,不限主题 尺寸:最少3/4手或3/4脚 2. 最佳东方 类型:亚洲风格,日本风格。。。 包括东方设计(荷花,牡丹,samurai,geisha,老虎,龙,蛇,传统面膜,。。。) 尺寸:30cm以上 3. 最佳大块(黑&灰) 类型:全胸,全背或全身彩色,不限主题。 尺寸:全胸/全背,全身 4. 最佳现实 现实描述包括黑白与彩色 尺寸自由 5. 今日最佳 不限尺寸和主题包括黑白与彩色 各作品需当天从10:00到18:00实现 第三天 1. 最佳小工作 类型:小纹身不限主题 尺寸:15cm一下 2. 最佳自由风格 Neo-traditional, Old school, New school, Trash Polka, Biomechanical,Watercolor,。。。都可以参加 […]

Event English

CONTEST CATEGORY DAY 1 1. BEST LEG/ARM SLEEVE (BLACK & GREY) This category requires tattoos to contain only black & grey or white ink. All styles are welcome. Size: minimum of ¾ leg sleeve or ¾ arm sleeve and above. 2. BEST BIG PIECE (BLACK & GREY) This category requires tattoos to be a chest […]

Event Vietnam

HẠNG MỤC THI ĐẤU NGÀY 1 1. BEST LEG/ARM SLEEVE (BLACK & GREY) Thể loại hình: Kín tay hoặc kín chân trắng đen, không giới hạn chủ đề Kích thước: tối thiểu ¾ tay hoặc ¾ chân 2. BEST BIG PIECE (BLACK & GREY) Thể loại hình: Kín ngực, kín lưng hoặc kín người trắng […]